Přehled metod a jejich číslování
Home > Metody svařování > Svařování metodou 111
Svařování metodou 111
Parametry svařování
Správnost technologie svařování závisí na dodržování mnoha činitelů a podmínek.
V souhrnu je nazýváme:
 • technickým vybavením
 • technologickým postupem
 • úrovní technické dokumentace
 • požadavky na provedení svaru
 • kvalifikací a zkušenostmi svářeče
 • dokonalou výstupní kontrolou

Průměr elektrody
je určen technologickým postupem a údaji na výkrese. Průměr elektrody se volí dle tloušťky základního materiálu, tvaru a rozměru svaru, polohy svařování. Do kořene se volí elektroda průměru 2 nebo 2,5 mm. Ve výjimečných případech lze použít i 3,15 mm

Druh obalu elektrody
je určen technologickým postupem, který vychází z polohy svařování, požadovaných záruk svarového kovu, z možností dokonalého svařování a z požadavku kvality provedení kořene a krycí vrstvy.

Délka oblouku
závisí na druhu obalu elektrody a poloze svařování. Optimální délka oblouku je
přibližně 1,5 násobek průměru elektrody. Délka má být vhodná, stálá a optimální.
  krátký oblouk
je v délce rovnající se průměru elektrody a menší. Je menší rozstřik, propal prvků a tepelné ztráty. Dosahuje se větší hloubky závaru a pravidelný povrch svaru.
  dlouhý oblouk
je v délce větší než 1,5 násobek průměru elektrody. Je větší rozstřik a propal prvků, hloubka závaru je menší a housenka je širší, plochá a nepravidelná.
Svařovací proud

udává výrobce elektrod u jednotlivých průměrů a druhů obalů elektrod. Rozsah
svařovacího proudu má dolní a horní hranici (minimální – maximální proud).
Svařovací proud I2 je výstupní proud zdroje, který prochází svařovacím obvodem.

Optimální svařovací proud je podmíněn:

 • druhem obalu
 • polohou svařování
 • citlivostí regulátoru proudu
 • zkušeností svářeče
  Malý proud
zmenšuje hloubku závaru, oblouk hoří neklidně, housenka je vysoká, často
nelepená (studené spoje).
  Velký proud
způsobuje značné přehřívání elektrody, dochází k vypalování prvků, klesají
mechanické hodnoty svarového kovu, tvoří se vruby, housenka je nízká, kresba je
šípovitá, vznikají plynové dutiny a větší deformace svaru.
Rychlost svařování

je dána délkou svarové housenky za jednotku času (metry za minutu).

Volba rychlosti svařování závisí na požadavku kvality svarového spoje, zručnosti svářeče, druhu a průměru elektrody a poloze svařování.

  Malá rychlost
vytvoří housenku převýšenou, přehřívání základního materiálu, velké pnutí, velké deformace, možnost předbíhání strusky a tím vznik struskových vměsků.
  Velká rychlost
způsobí housenku úzkou, natavení základního materiálu je malé, mohou vznikat studené spoje, tavná lázeň rychle tuhne a mohou vznikat plynové dutiny.
Technika pohybu elektrody zahrnuje

a) zapalování oblouku
b) sklon elektrody
c) příčný pohyb elektrody
d) zhasínání oblouku


a) Startování elektrického oblouku:
  Spolehlivost startu elektrického oblouku je operativní vlastnost elektrod a přímo souvisí se svařovacími vlastnostmi zdrojů. Start je podmíněn čistotou konce elektrody a základního materiálu v místě dotyku.
Provádí se: dotekem nebo škrtáním.
Dotyk musí být krátký a rychlý. Zásadně startujeme v místech, kde stopy po zkratu překryje svar.
b) Sklon elektrody:
závisí na poloze svařování a druhu obalu elektrody. Sklon je asi 20° - 30° od kolmice s požadavkem, aby struska nepředběhla svarový kov.

Větší odklon prodlužuje kráter, větší rozstřik a nepravidelnost.

Menší odklon může způsobit předbíhání strusky a ovlivňuje hloubku závaru.

c) Příčný pohyb elektrody:
Pohyb elektrody ve směru osy svaru lze rozdělit:

Pohyb přímočarý
bez kývání do stran. Zvyšuje rychlost svařování, snižuje tepelný
příkon, zmenšuje průřez housenky. Vzniká nebezpečí studených spojů a menší hloubky závaru.

Pohyb s příčným kýváním
zaručuje dokonalé natavení svarových ploch, vyplňuje stykovou mezeru v celém průřezu. Příčný pohyb vyžaduje kratší zastavení na svarové ploše poněkud rychlejší pohyb mezi krajními body. Šířka takto prováděné housenky je až několikanásobně větší než průměr elektrody.

d) Zhasínání oblouku:
  - odtržením v ose elektrody
- pozvolným výběhem zpět nebo do stran
- snižováním proudu na nulu s upraveným regulátorem proudu
Pravidla lícování při svařování elektrickým obloukem
 1. Přesazení hran ze strany krací housenky se připouští do 10 % tloušťky stěny, max. 4 mm.
 2. Přesazení hran v kořeni nesmí být větší než 70 % výšky otupení.
 3. Příprava svarových ploch stěn nestejné tloušťky pro staticky namáhané spoje se
  dělá stejně jak pro stěny stejné tloušťky, jestliže rozdíl tlouštěk t – t1 nepřesahuje
  veličinu uvedenou v tabulce.
  Tloušťka tenší stěny
  [mm]
  Dovolený rozdíl tloušťky
  t1 - t
  do 3
  ne víc než 0,7 t
  3 - 8
  ne víc než 0,5 t
  8 – 11
  ne víc než 0,3 t
  11 – 25
  ne víc než 5 mm
  nad 25
  ne víc než mm
   
  pro tlakové nádoby
  ne víc než 5 mm
©2004 K.A.H. Studio